Former Director (역대 소장님)

  • 1대 소장 김만규 : 1985년 3월 1일 - 1989년 2월 28일 (The First Director, Kim, Man-Gyu : 3/1/1985 - 2/28/1989) 
                ,


  • 2대 소장 이경은 : 1989년 3월 1일 - 1991년 2월 29일 (The Second Director, Lee, Kyeong-Eun : 3/1/1989 - 2/29/1991)
                ,


  • 3대 소장 백광일 : 1991년 3월 1일 - 1993년 2월 28일 (The Third Director, Baek, Kwang-Il : 3/1/1991 - 2/28/1993)
                 ,


  • 4대 소장 박병원 : 1993년 3월 1일 - 1995년 2월 28일 (The Fourth Director, Park, Byeong-Won : 3/1/1993 - 2/28/1995)
                 ,


  • 5대 소장 백광일 : 1995년 3월 1일 - 2003년 11월 30일 (The Fifth Director, Baek, Kwang-Il : 3/1/1995 - 2/28/2003)
                 ,


  • 6대 소장 김의곤 : 2003년 12월 1일 - 2016년 2월 29일 (The Seventh Director, Kim, Eui-Gon : 12/1/2003 - 2/29/2016)
                    ,


"Former Director" 컨텐츠 준비중 입니다.
하단배경영역